Overslaan en naar de inhoud gaan

Transparantie

Aangezien de vzw SoBru wordt beschouwd als een gemeentelijke vzw, bevat deze pagina de informatie zoals bepaald in het « Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijk gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen ».

Vzw SoBru
Maatschappelijke zetel : Grote Markt 1 - 1000 Brussel
Administratieve zetel : Hallenstraat 4 - 1000 Brussel
Telefoon : 02 279 24 70
E-mail : sobru@brucity.be

Ondernemingsnummer: 0507.748.379

SoBru is een vzw, in 2014 opgericht door de Stad Brussel en het OCMW-Brussel.

Zij stelt zich tot doel een gemeenschappelijke sociale dienst voor de personeelsleden van de aangesloten werkgevers in te richten. Zij startte haar werking effectief op 1 januari 2015.

Als gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel en hun rechthebbenden organiseert de vereniging :

 • Een sociale permanentie waarbij de begunstigden een beroep kunnen doen op de hulp van de sociaal assistenten ;
 • Een aanbod aan premie’s en tussenkomsten voor de personeelsleden ;
 • Een aanbod aan voordelen voor de personeelsleden ;
 • Evenementen met als doel het gemeenschapsgevoel tussen werknemers van de aangesloten werkgevers te versterken.

Artikel 6 van de statuten : Werkgevers kunnen als aangesloten lid tot de vereniging toetreden als zij hun hoofdactiviteit in hoofdzaak op het grondgebied van de Stad Brussel uitoefenen en bijkomend minstens aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet :

 • Een opdracht van gemeentelijk belang uitvoeren ;
 • Het personeel van de aanvragende werkgever heeft hetzelfde administratief en pecuniair statuut als het personeel van de Stad Brussel en haar OCMW ;
 • De Stad Brussel en/of haar OCMW hebben een meerderheid in de bestuursorganen van de aanvragende werkgever.

Aangesloten werkgevers sinds 1 januari 2024:

BaPaBerg van Barmhartigheid 
BravvoBrusselse badenBrusselse buurthuizen
BruFeestBrusselse keukensBrussel-Musea-Tentoonstellingen
Stad BrusselHulp aan Brusselse senioreni-CITY
Jeunesse à BruxellesOCMW-BrusselOndernemen.Brussel
ProsportWerkcentraleAutonoom Gemeentebedrijf Beurs

Structuur van de vereniging

De beslissingsorganen van de vereniging zijn de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

Het voorzitterschap berust bij de Schepen van de Stad Brussel die de bevoegdheid voor de human resources heeft.

Momenteel is Mevr. Faouzia Hariche voorzitster van de vereniging.

De ondervoorzitters zijn momenteel Dhr. Khalid Zian, voorzitter van het OCMW-Brussel, en Dhr. John Van Campenhout, vakbondsafgevaardigde voor het ACLVB.

Het bestuursorgaan heeft dhr. Philippe Rossignol, directeur HR van de Stad Brussel, als afgevaardigd bestuurder aangesteld.

Alle mandaten zijn onbezoldigd.

De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden :

 • wijziging van de statuten ;
 • benoeming, vervanging en uitsluiting van bestuurders en het vaststellen van hun vergoeding indien hen een vergoeding wordt toegekend ;
 • benoeming, vervanging en uitsluiting van de commissaris en het vaststellen van zijn vergoeding ;
 • kwijting geven aan de bestuurders en de commissaris alsook, indien nodig, in naam van de vereniging een procedure tegen de bestuurders en de commissarissen indienen ;
 • het jaarverslag, de jaarrekeningen en de begroting goedkeuren ;
 • opheffen van de vereniging ;
 • uitsluiten van leden ;
 • de omvorming van de vereniging naar een coöperative erkend als sociale onderneming en als erkende sociale coöperatieve onderneming ;
 • uitvoeren of aanvaarden van een gratis universaliteit ;
 • beslissingen met betrekking tot de ledenbijdrage ;
 • beslissen over de door de vereniging aan de begunstigden toegekende financiële tussenkomsten ;
 • Alle beslissingen die door een wet of de statuten worden opgelegd.

De effectieve leden van de algemene vergadering zijn sinds 1 mei 2024 (= datum laatste wijziging) :

Vertegenwoordigers van de Stad Brussel :

Mevr. Faouzia HaricheDhr. Philippe RossignolDhr. Dirk Leonard
Mevr. Anne VandenbulckeDhr. Nico RaemdonckMevr. Sophie Deprez
Mevr. Rosa-Maria GiammorcaroDhr. Didier Gilson 

Vertegenwoordigers van het OCMW-Brussel :

Dhr. Khalid ZianMevr. Rita GlineurDhr. Pierre Verbeeren
Mevr. Catherine DujardinMevr. Clementine Yumbi 

Vertegenwoordigers van de erkende vakbonden :

CSC-Services publicsCGSPSLFP
Mevr. Karolina KlejnMevr. Stéphanie MathieuMevr. Carine Bernard
Dhr. Jürgen BranckaertDhr. Zaccaria Moudden RidaiDhr. John Van Campenhout
Mevr. Carole BrabantsDhr. Jean-François ThibautDhr. Jonathan Butera
Mevr. Patricia DesplenterDhr. Abdelouahid AHBIBIMevr. Sandra Michiels

Het bestuursorgaan mag alle noodzakelijke of nuttige daden stellen die leiden tot de realisatie van het doel van de vereniging, met uitzondering van deze die door de wet aan de algemene vergadering werden voorbehouden.

Het bestuursorgaan heeft ondermeer volgende bevoegdheden :

 • Goedkeuren van lastenboeken ;
 • Toewijzen van openbare opdrachten ;
 • Het beheer van de financiële middelen ;
 • Een activiteitenverslag opstellen ;
 • Een financieel verslag opstellen ;
 • De begroting voorbereiden en monitoren ;
 • Overeenkomsten aangaan ;
 • Tijdelijk bestuurders coöpteren in afwachting van hun aanstelling door de algemene vergadering ;

Sinds 1 mei 2024 (= datum van de laatste wijziging) zijn de bestuurders :

Voor de Stad Brussel :

Mevr. Faouzia HaricheDhr. Philippe Rossignol
Mevr. Anne VandenbulckeMevr. Sophie Deprez

Voor het OCMW-Brussel :

Dhr. Khalid ZianMevr. Rita GlineurDhr. Pierre Verbeeren

Voor de representatieve syndicale organisaties :

ACV-Openbare dienstenMevr. Karolina KlejnDhr. Jürgen Branckaert
ACODMevr. Stéphanie MathieuDhr. Zaccaria Moudden Ridai
ACLVBMevr. Sandra MichielsDhr. John Van Campenhout

Het bestuursorgaan heeft de beslissingsbevoegdheid voor financiële hulpvragen aan een sociaal comité gedelegeerd.

Dit comité bestaat uit leden met stemrecht (bestuurders) en leden zonder stemrecht.

Er zijn 6 bestuurders met stemrecht : 1 vertegenwoordiger van de Stad, 2 van het OCMW en 1 van elke vakbond.

De leden zonder stemrecht zijn de secretaris en de sociaal assistenten van de vereniging.

Het comité beslist over de financiële steunvragen op basis van een sociaal verslag opgesteld door de sociaal assistenten van de vereniging.

Het comité vergadert om de veertien dagen.

Het bestuursorgaan heeft een afgevaardigd bestuurder aangesteld. Momenteel is Dhr. Philippe Rossignol de afgevaardigd bestuurder.

Rol van de afgevaardigd bestuurder :

 • De beslissingen van het bestuursorgaan uitvoeren ;
 • Heeft handtekening op de rekeningen van de vereniging voor uitgaven tot 25.000,00 € ;
 • Voorbereidend werk ter ondersteuning van het beleid van de vereniging ;
 • Onderhandelingen voeren over zaken die binnen het maatschappelijk doel van de vereniging vallen en over zaken waarvoor hij een mandaat van het bestuursorgaan ontving ;
 • Leiden en controleren van de secretaris en het secretariaat van de vereniging ;

Het secretariaat van de vereniging staat onder de leiding van de afgevaardigd bestuurder bijgestaan door de secretaris van de vereniging.

Haar rol :

 • Organisatie van een door sociaal assistenten verzekerde sociale permanentie ;
 • Dagelijks beheer van de boekhouding ;
 • Verwerking van de aanvragen van premie's en tussenkomsten ;
 • Organisatie van evenementen ;
 • Actualiseren van ledenvoordelen ;
 • Administratief beheer van de leden ;
 • Voorbereiden van de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering ;
 • Opstellen van de lastenboeken ; 
 • Het voeren van de communicatie naar de leden ;
 • Beheer van de website ;

Nihil voor de jaren 2015 tot en met 2023.

Nihil voor de jaren 2015 tot en met 2023.

De vereniging heeft geen eigen personeel in dienst. Het secretariaat wordt verzorgd door personeelsleden van de Stad, departement HR.

Personeelswijzigingen worden door de Stad Brussel volgens de bij haar geldende regels behandeld.

Statuten

De statuten werden voor het laatst bijgewerkt op 22 april 2024.

Jaarverslagen

Foto van een persoon met een blauwe lucht met wolken achter zich. Hij houdt een kader voor zijn gezicht, maar zijn gezicht wordt in het kader vervangen door de hemel op de achtergrond.